ซุ้มดังไก่ป่าก๋อย-ไก่พม่า ภาคเหนือ

1.ซุ้มดาบหมานลำพูน      ดต.สมาน อินธรรมขันธ์ 169 หมู่ 2 บ้านห้วยปันจ๊อย ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120         โทร 089-6347149 ดต.สมา                                                                                                      
2 ซุ้มเพชรยืนยง หางดง เชียงใหม่ บริหารงานโดย คุณ ชัยศักดิ์ ชินสนธิกุล (เฮียกู้) และคุณพันธ์ชัย ชัยปัน (พี่ยืน ท่าไม้) เบอร์ติดต่อ 081-9611254 (เฮียกู้) , 085-2266266 (พี่ยืน ท่าไม้)
3. ซุ้มเพชรน้ำลี้   นายวิชัยอุชุปัจ <พ่อหนานชัย>     30 หมู่ 9 ตำบลเหล่ายาวอ. บ้านโฮ๋งจังหวัดลำพูน     51130                โทร 0817730875
4.ซุ้มอั๋นพม่าเขลางค์วังน้ำลี้  อั๋น  167/1  .7 . ท่าผาอ. เกาะคาจ. ลำปาง  อั๋นโทร 085-7233873 

5.ซุ้มไก่ชนหนุ่มเชียงราย  33 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 053-74813
6.ฟาร์มไก่ชนกุสุมา  (คุณชวลิต  สุริยะจันทร์)จังหวัดล ำพูน 081-7643460
7.ฟาร์มไก่ชนครูนิ่ม  (อุปถัมภ์   ใจธัญ) บ้านไร่ดง หมู่ 3 ต าบลน้ าดิบ  อ าเภอป่าซาง 081- 8829192
8.ฟาร์มเหล่าดู่แข้งทอง (คุณเจริญ  บุญมาลัย)หมู่ 5 ต าบลหนองยวง  อ าเภอเวียงหนองล่อง 081-8841745
9.ฟาร์มไก่ชน สจ.บุญเลิศ (อาจารย์บุญเลิศ  อินบุรี)หมู่ 9  ต าบลน้ าดิบ  อ าเภอป่าซาง 089-8502257
10.คุณสิทธิพร  ทาปัน หมู่ 4  ต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองลำพูน 084-1761699
11.คุณเกษม  ก าเนิดวงศหมู่ 2  ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 083-1528459
12.ซุ้มมนต์เมืองเหนือ สันกำแพง จ เชียงใหม่ 


ขอเชิญชวนซุ้มใดสนใจลงที่่อยู่เพิ่มเพื่อโฆษณา เขียนที่อยู่ชื่อซุ้มที่ "แสดงความคิดเห็น" ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ!!เวปนี้ทำเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทำตัวหัวใจของชาวไก่ชน ถ้าพาดผิงสิ่งใดขออภัยด้วยครับ

อยากการเลี้ยงไก่ชนเก่งไหม 

ไก่ชนป่าก๋อย ดังไกลไปทั่วธาณี